شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09057072172

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی خدمات در صنعت گردشگری سلامت

 صنعت‌گردشگری ‌با ‌ویژگی ‌خاص‌ خود، صنعتی‌ پویا ‌با ‌آینده‌ای ‌روشن‌ تلقی میشود. سرمایه‌ گذاری ‌در ‌این ‌صنعت‌ در ‌تمام ‌کشورهای‌ دارای‌ جاذبه های ‌جهانگردی‌ رو ‌به ‌افزایش‌ است. امروزه ‌جذب ‌گردشگران ‌خارجی ‌به ‌رقابتی ‌فزاینده ‌در ‌بین ‌نهادهای ‌درگیر ‌در ‌صنعت‌ گردشگری‌ تبدیل ‌شده ‌است؛ ‌زیرا ‌این ‌صنعت ‌نه ‌تنها ‌در ‌پیشبرد ‌اقتصاد ‌ملی ‌و ‌ درآمدهای‌ ارزی‌ نقش‌ دارد، بلکه ‌صنعتی ‌است ‌پاکیزه ‌و ‌عاری ‌از ‌آلودگی ‌ و‌ در ‌عین ‌حال ‌ایجاد ‌کننده ‌مشاغل جدید.

مقدمه:

گردشگری ‌فعالیت ‌اقتصادی ‌است ‌که ‌بدلیل ‌ماهیت ‌و ‌ویژگیهای ‌خاص ‌آن، ‌فرصتهایی‌ مناسب ‌برای ‌ورود ‌به ‌عرصه ‌تجارت ‌بین‌المللی‌ را‌ فارغ‌ از ‌سطح ‌توسعه‌ یافتگی‌کشورها‌ فراهم می آورد. این صنعت از طریق ترکیب و به کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی‌ و‌ فرهنگی‌ زیادی‌ را ‌به ‌همراه دارد ‌و ‌رشد ‌و‌ توسعه‌ روز‌افزون ‌گردشگری‌ شاخه های‌ زیادی‌ را‌ به این ‌صنعت ‌اضافه ‌کرده ‌که ‌هر‌یک‌ از‌ آنها‌ به ‌طور ‌مستقیم و غیر مستقیم ‌در درآمد‌ حاصله ‌صنعت‌توریسم نقش آفرینی می‌کنند. امروزه ‌صنعت ‌گردشگری ‌فراتر ‌از ‌یک ‌صنعت‌، ‌به ‌مثابه ‌پدیده‌ پویای ‌جهانی ‌و ‌اجتماعی،‌ پیچیدگی های‌ خاص‌ خویش‌ را‌ دارد، ‌به‌گونه ای که ‌به‌عنوان‌ دومین‌ صنعت ‌بزرگ ‌دنیا ‌محسوب میشود.

یکی ‌از ‌زیرشاخه های ‌توریسم، گردشگری ‌سلامت، پزشکی ‌یا ‌درمانی ‌است ‌که ‌به ‌منظور‌ مسافرت ‌برای ‌معالجه ‌بعضی ‌بیماریها یا ‌انجام ‌یک‌ نوع ‌عمل ‌جراحی ‌در ‌بیمارستانها یا‌ مراکز‌ خدماتی‌ و ‌یا ‌حضور ‌در ‌بهترین ‌آبهای‌ معدنی‌ کشور‌ با ‌موثرترین ‌آثار‌درمانی‌ و ‌استفاده‌ از ‌این‌ پتانسیل ها صورت می گیرد. گردشگری‌سلامت، ‌سفری‌ سازمان یافته ‌از‌ محیط ‌زندگی‌ فرد ‌به ‌مکان‌دیگر ‌است‌ که ‌به منظور ‌حفظ‌ بهبود ‌و‌ دستیابی ‌مجدد ‌به‌ سلامت جسمی‌ و ‌روحی ‌فرد ‌صورت می پذیرد. گردشگری سلامت ‌شامل گردشگری ‌پزشکی،‌ گردشگری‌ صحت و ‌گردشگری ‌پیشگیرانه می باشد. البته‌ باید‌گفت ‌که ‌مقوله ‌گردشگری سلامت فراتر ‌از ‌گردشگری‌ درمانی ‌است و شامل ‌موضوعات دیگری ‌مانند ‌استفاده ‌از‌ امکانات ‌طبیعی ‌و ‌آبهای ‌گرم ‌و ‌آبهای ‌معدنی، ‌لجن ‌درمانی و .... نیز می شود.

از موثرترین عوامل در ‌جذب بیمار بین الملل می توان به ‌کم‌ بودن‌هزینه ‌درمان، حسن‌ شهرت ‌پزشکان و پس ‌از ‌آن، ‌احترام ‌به‌عقاید ‌ایشان و از هم مهم تر در نظر گرفتن تمهیداتی به منظور پیگیری ‌امور ‌بیماران ‌خارجی اشاره نمود. مجددا تاکید می شود رضایت‌ بیمار ‌بعنوان ‌یک ‌معیار ‌کیفی‌نقش‌مهمی ‌در ‌ارزیابی ‌کیفیت خدمات سلامت بازی می کند. تجربیات ‌قبلی ‌بیمار،‌سن، ‌جنس،‌ تحصیلات و ‌ساختار‌اجتماعی- فرهنگی ‌نقش ‌مهمی ‌در ‌این زمینه ایفا می‌کنند. البته ادراک ‌از ‌کیفیت ‌خدمات‌دریافت ‌شده ‌نیز ‌یکی ‌از ‌فاکتورهایی ‌است‌ که‌ در ‌رضایت ‌بیمار نقش ‌دارد.‌

 امروزه‌ گردشگری ‌در ‌بسیاری ‌از‌ کشورها،‌‌ نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور‌ محسوب میشود ‌و ‌یکی ‌از ‌پویا ترین ‌فعالیتهای ‌اقتصادی ‌عصر ‌حاضر ‌است‌که ‌نقش‌مهمی در ‌توسعه‌ پایدار ‌محلی ‌ایفا می کند، ‌به ‌طوری ‌که ‌با ‌ایجاد ‌فرصتی ‌راهبردی‌به ‌اقتصاد ‌تنوع‌ بخشیده‌ و‌ موجب‌ اشتغالزایی ‌و ‌درآمد میشود.

عامل ‌قیمت‌و ‌هزینه ها، ‌برنامه ریزی ‌مدون ‌و ‌اجرایی، ‌کیفیت ‌فنی ‌و ‌اجرایی ‌خدمات‌ درمانی، ‌سیستم اطلاعاتی، ‌فرآیند ‌پذیرش ‌و ‌نوبت دهی، ‌وفاداری ‌مشتری، ‌پایداری ‌و ‌تداوم، قوانین ‌و‌مقررات، ‌حضور‌ در‌ سطح‌ بین‌الملل، ‌برند ‌پزشک،‌ خدمات ‌اقامتی، ‌مکان‌جغرافیایی، ‌برند ‌مرکز ‌درمانی، ‌سرعت‌ ارائه ‌خدمات‌‌ به‌ ترتیب ‌بیشترین و ‌کمترین ‌رتبه ‌را ‌در ‌جذب گردشگر می تواند ایفا نماید.

علاوه بر عامل هزینه به عنوان یکی از عوامل موثر بر جذب بیمار بین الملل، کیفیت خدمات که رضایتمندی بیمار را موجب می شود نیز یکی ‌از ‌عوامل‌ حیاتی ‌در ‌توسعه ‌صنعت گردشگری سلامت می باشد.‌ در‌مطالعه‌ای ‌که ‌توسط‌ سازمان ‌ملل‌ متحد‌انجام‌شده، عواملی ‌از ‌قبیل ‌ایجاد تسهیلات پیشرفته،‌ کیفیت بالای خدمات ‌و ‌هزینه پایین‌ درمان ‌به ‌عنوان ‌مهمترین ‌عوامل‌ جذب ‌بیمار ‌در ‌حوزه ‌گردشگری‌ پزشکی ‌بیان ‌شده است.

 

مراجع:


  • سایت سریر

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران