شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431

اعتباربخشی برای مراکز ناباروری: همسویی مدیریت کیفیت و مراقبت بیمار محور با رهبری و ایمنی

مدیریت کیفیت در مراکز ناباروری

مدیریت کیفیت در مراکز ناباروری 

مراکز ناباروری همواره از دید سازمان های اعتباربخشی به دور بوده اند و تنها برخی از سازمان های اعتباربخشی این مراکز را در قالب مراکز سرپایی ارزیابی کرده اند. در این نگرش از ویژگی های اختصاصی مراکز ناباروری و خدمات آزمایشگاهی ویژه ای که در این مراکز انجام می شود غفلت می شود و همچنین الزاماتی که مراکز ناباروری بیمار محور جهت خلق بهترین تجربه برای بیماران باید رعایت نمایند در نظر گرفته نخواهد شد. شرکت تموس با هدف برطرف کردن نیاز چنین مراکزی به استقرار استانداردهای اختصاصی برای کلینیک‌های ناباروری و IVF و همچنین ارتقای رضایتمندی مشتریان آنها برنامه اعتباربخشی برای مراکز ناباروری تدوین نموده است، چرا که اعتباربخشی نقش اساسی در ارتقای کیفیت مراقبت در چنین مراکزی ایفا می کند. 

مطالعه بروشور آشنایی با استاندارد تموس جهت مراکز ناباروری

https://temosiran.com/assets/uploads/files/ivf-brochure-hq-electronic-web-only-final-2020-04-22.pdf

 

 

مراجع:


  • سایت تموس

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران