شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

اعتباربخشی و مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی در گردشگری سلامت

از آنجا که گردشگری پزشکی به یک پدیده جهانی تبدیل می شود، موضوعاتی از قبیل کیفیت درمان، اعتباربخشی و صدور گواهینامه بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و آژانس های درگیر در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. بنابراین اعتباربخشی نقش اساسی در این صنعت دارد.

کیفیت و بهبود استانداردها در خدمات درمانی

از آنجا که گردشگری پزشکی به یک پدیده جهانی تبدیل می شود، موضوعاتی از قبیل کیفیت درمان، اعتباربخشی و صدور گواهینامه بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و آژانس های درگیر در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. بنابراین اعتباربخشی نقش اساسی در این صنعت دارد.

ویژگی مدیریت خوب سیستم های بهداشتی، اثربخشی، کارایی و کیفیت آن برای کاربران، جامعه و سرمایه گذاران است. کشورها رویکردهای متفاوتی را برای اطمینان از این کشور در پیش گرفته اند


اعتباربخشی در سیستم های مراقبت های بهداشتی به طور فزاینده ای به عنوان رویکردی برای اطمینان از معیارهای بهداشتی در سیستم خصوصی و عمومی برای تأمین بودجه و ارائه خدمات درمانی دیده می شود. در دهه های اخیر  موضوع کیفیت که مورد استقبال بخش های تولیدی و خدمات قرار گرفته و وارد سیستم بهداشت و درمان نیز شده است. هدف تمام نظریه های متفاوت در تضمین و بهبود کیفیت مانند مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) و بهبود کیفیت مداوم (CQI) و... یافتن راهی برای بهبود عملکرد سازمان های بهداشتی درمانی است. 

در صنایع مختلف ، اعتباربخشی به عنوان نمادی از کیفیت شناخته می شود و این نشان می‌دهد که سازمان معیارهای عملکردی خاصی را رعایت می کند و فرصتی را برای آن سازمان فراهم می کند تا عملکرد خود را در برابر استانداردهای ملی یا بین المللی ارزیابی کند. 


به طور کلی، اعتباربخشی معمولاً شامل یک برنامه داوطلبانه است ، که اغلب توسط یک آژانس غیردولتی حمایت مالی می شود که در آن ارزیابان خارجی آموزش دیده یک سازمان بهداشتی و درمانی را ارزیابی می‌کنند.

 

مراجع:


  • سایت سریر

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران