شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

اعتباربخشی و مدیریت کیفیت در مراکز درمانی

مأموریت هر بیمارستان ارائه خدماتی است که می تواند مشکلات مرتبط با سلامتی بیماران (اثربخشی) را به بهترین وجه (کیفیت) و با اقتصادی ترین روش ممکن (کارایی) حل کند. شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) به نظارت منظم، ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد خدمات کمک می کند. در این راستا اعتباربخشی و مدیریت مستمر کیفیت نقش پر رنگی در ارتقای شاخص های کلیدی عملکرد ایفا می نماید

اعتباربخشی و بهبود کیفیت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به ویژه مراکز فعال در جذب بیماران بین الملل بسیار حائز اهمیت است. 

مأموریت هر بیمارستان ارائه خدماتی است که می تواند مشکلات مرتبط با سلامتی بیماران (اثربخشی) را به بهترین وجه (کیفیت) و با اقتصادی ترین روش ممکن (کارایی) حل کند. شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) به نظارت منظم، ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد خدمات کمک می کند. شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) به تنهایی نمی توانند عملکرد را بهبود بخشند، اما نشانه هایی را در اختیار مدیران قرار می دهند که میزان پیشرفت به سمت اهداف و همچنین فرصت هایی برای پیشرفت را به آنها نشان می‌دهند. KPI هایی که به خوبی طراحی شده اند باید به تصمیم گیرندگان کمک کنند تا چندین کار را انجام دهند: - ایجاد اطلاعات پایه (یعنی وضعیت فعلی عملکرد) - تنظیم استانداردها و اهداف عملکردی برای ایجاد انگیزه در بهبود مستمر - اندازه گیری و مقایسه عملکرد و گزارش بهبود در طول زمان – مقایسه عملکرد در برابر فعالیت رقبا و یا هنجارهای منطقه ای و بین المللی که به ذینفعان اجازه می‌دهد تا به طور مستقل درباره عملکرد بیمارستان قضاوت کنند. تمام این موارد از نکات اصلی اعتباربخشی و بهبود مستمر کیفیت خدمات است که در نهایت به رضایتمندی مشتریان منجر می شود.

 

مراجع:


  • سایت تموس

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران