شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

گواهینامه‌های و مدارک اعتباربخشی بین المللی در گردشگری پزشکی

درحال حاضر، اعتباربخشی بین المللی یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی کیفیت عملکرد هر مرکز پزشکی است. سطح اعتباربخشی یک مرکز پزشکی مستقیماً سطح خدمات ارائه شده در آن مرکز را منعکس می کند. به عبارت ساده تر، اعتباربخشی به عنوان ارزیابی تخصصی از سازمان می تواند میزان انطباق عملکرد سازمان را با استانداردهای مشخص اندازه گیری کرده و راهکارهایی برای بهبود کیفیت خدمات تعریف کند.

اعتباربخشی:

درحال حاضر، اعتباربخشی بین المللی یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی کیفیت عملکرد هر مرکز پزشکی است. سطح اعتباربخشی یک مرکز پزشکی مستقیماً سطح خدمات ارائه شده در آن مرکز را منعکس می کند. به عبارت ساده تر، اعتباربخشی به عنوان ارزیابی تخصصی از سازمان می تواند میزان انطباق عملکرد سازمان را با استانداردهای مشخص اندازه گیری کرده و راهکارهایی برای بهبود کیفیت خدمات تعریف کند.

اعتباربخشی امکان ارزیابی پویا از جنبه های اصلی عملکرد مرکز پزشکی را فراهم می کند، از کیفیت خدمات پزشکی گرفته تا سیستم مدیریت کارکنان. این روش تنها ارزیابی کیفی صرف نیست، بلکه به دنبال یافتن راه هایی برای ارتقای کیفیت خدمات است.

سیستمهای اعتباربخشی به گونه ای طراحی شده اند که داده های عینی را برای ارزیابی کیفیت مستقل خارجی ارائه می دهند و نحوه تنظیم این مدیریت سازمان موضوعات مربوط به کیفیت خدمات پزشکی را نشان می دهند.

در اجرای برنامه‌های بهبود کیفیت در هر سازمان باید یک بیمار را در تمام مراحل دریافت خدمات پزشکی، از زمان ورود به مرکز چه به صورت بستری و چه سرپایی تا زمان ترخیص و حتی پس از بازگشت به کشور و پیگیری پس از ترخیص دنبال کند. به این ترتیب با بهره گیری از استانداردهای حرفه ای، یک ارزیابی منظم و جامع از فعالیتهای بیمارستان انجام می شود. این استانداردها، جدا از تعامل مستقیم کارکنان بالینی با بیماران، آموزش به بیمار، آموزش و توسعه کارکنان، مدیریت فرآیندها، توجه به معیارهای اخلاقی و تفاوت های فرهنگی و غیره را شامل می شود. توجه به تجربه بیمار و پایداری در کسب و کار نیز از ویژگی های متمایز استانداردهای تموس در مقایسه با سایر استانداردها می باشد.

 

اعتباربخشی گردشگری پزشکی:

بهترین خدمات درمانی پزشکی را چگونه انتخاب می کنید؟ چه پارامترهایی را می بینید که بیمارستان را به عنوان درجه یک در نظربگیرید؟

اعتباربخشی ابزاری است که از طریق آن کیفیت خدمات بیمارستان تعیین می شود. این یک شاخص کیفی برای گردشگران پزشکی یا هر شخص دیگری است که میخواهد از عملکرد، سیاستها، شرایط کار و خدمات ارائه شده توسط یک بیمارستان واقع در خارج از کشور آگاهی داشته باشد.

اعتباربخشی برای بیمارستان یک دارایی با ارزش محسوب می شود، چرا که از آن به عنوان یک ابزار بازاریابی برای جذب بیماران در مرزهای بین المللی استفاده می شود.

دلایل زیر نشان می‌دهدکه اعتباربخشی بیمارستان برای بیمار به چه معنی است:

- این امر باعث می شود تا سازمان بر اساس یافته ها و توصیه های ارزیابان اعتباربخشی، به طور مداوم کیفیت مراقبتهای بهداشتی خود را بهبود بخشد و از امکانات مدرن استفاده کند.

- خطرات و خطاها در درمان را کاهش می‌دهد و کاستی ها را مشخص میکند، زیرا نظارت و تخصص در هر سطح از مراحل در بیمارستان دارای مدرک اعتباربخشی افزایش می یابد.

- از سیاستها، قوانین و روشهای محورمشتری پشتیبانی می کندکه رضایت حداکثری را برای بیمار به همراه دارد.

- یک روش منظم نسبت به شرایط کار بیمارستان، در بین کارکنان بالینی، غیر بالینی و متخصصان ارائه می‌دهد.

 

اعتباربخشی چرا اهمیت دارد؟

اعتباربخشی قبل از تصمیم گیری در مورد مقصد برای یک روش پزشکی، به بیمار امکان می‌دهد تا بیمارستانهای سراسر جهان را مقایسه کند. همچنین این امکان را برای بیمار از هر نقطه از جهان فراهم می کند تا انواع خدمات درمانی در که بیمارستانهای سراسر جهان ارائه می شود مشاهده کند. این امر به آنها در انتخاب بهترین بیمارستانها از نظر کیفیت خدماتی که باید دریافت کنندکمک می کند.

درحال حاضر، معروفترین و معتبرترین روش ارزیابی سطح کیفی و سازمانی خدمات پزشکی در سطح بین المللی، بویژه در حوزه گردشگری پزشکی، بی تردید اعتباربخشی تموس است. بر اساس این برنامه، ارزیابان به دنبال شواهدی از کیفیت عالی خدمات پزشکی، ایمنی بیمار، استفاده از روش های صحیح درمان و مدیریت مؤثر فرآیندهای بالینی و غیر بالینی در یک مرکز پزشکی هستند. این سند اعتباربخشی با بهره گیری از رهبری مناسب سازمان و بازاریابی مناسب به طور خودکار امکان دستیابی به شهرت جهانی و جذب صدها بیمارخارجی را برای مراکز فراهم می کند.

 

مراجع:


  • سایت سریر

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران