شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

برگزاری تور بازدید از بیمارستان‌های دارای مدرک اعتباربخشی تموس در یونان- 2016

به منظور بازدید از بیمارستان‌های معتبر دنیا که دارای مدرک اعتباربخشی Temos هستند، نخستین تور مدیریتی با هماهنگی شرکت سریر سلامت مهام و نماینده شرکت تموس در یونان برگزار شد.

اولین تور مدیریتی به منظور بازدید از بیمارستان‌های مطرحی که دارای مدرک اعتباربخشی Temos هستند، در سال 2016 در کشور یونان برگزار شد. هدف از برگزاری این تور این است که شرکت کنندگان ضمن بازدید از سه بیمارستان فعال در جذب بیماران بین الملل با روش کار و فرآیندهای کاری آنها آشنا شوند.

visiting Temos accredited hospitals at Greece

 

مراجع:


  • سایت سریر سلامت

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران