شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

روز جهانی ایمنی بیمار

در این مقاله به مناسبت روز جهانی ایمنی بیمار نگاهی خواهیم داشت به ضرورت و اهمیت رعایت اصول ایمنی بیمار در مراکز درمانی و نگاه ویژه استانداردهای اعتباربخشی به این اصل مهم.

ایمنی بیمار 

رعایت اصول ایمنی بیمار تضمین کننده سلامتی بیماران و یکی از اولولت های اصلی مراکز درمانی در سرتاسر جهان می باشد. زمانی که در مورد ایمنی صحبت می شود، در واقع چگونگی محافظت بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی از بیماران در برابر خطا، صدمان و حوادث مطرح می گردد.

استقرار استانداردهای بین المللی ایمنی بیمار در قالب برنامه‌های بهبود کیفیت و با هدایت تیم رهبری متعهد دست یافتنی است. ایمنی بیمار یک فرهنگ سازمانی است. اولین و مهم ترین الزام در مراکز درمانی «آسیب نرسیدن به بیماران» است. 

با توجه به اهمیت ایمنی بیمار، سازمان جهانی بهداشت روز 17 سپتامبر را به تحت عنوان روز جهانی ایمنی بیمار معرفی کرده است و شعار این روز جهانی در سال 2021، مراقبت ایمن مادران و نوزاد نامگذاری شده است. 

تموس به عنوان یک سازمان اعتباربخشی بین المللی این روز را محترم شمرده و به اهمیت ایمنی مادر و نوزاد در استانداردهای خود توجه ویژه ای دارد. 

 

 

مراجع:


  • سایت سریر

اشتراک‌گذاری:


نوشته: مهشید معینی


مهشید  معینی

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان مدیر عامل شرکت سریر سلامت مهام، نماینده شرکت تموس آلمان در ایران