شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

Web-seminar "Better COVID preparedness through accreditation

Web-seminar "Better COVID preparedness through accreditation

Web-seminar "Better COVID preparedness through accreditation and implementation of hospital management systems"

اعتباربخشی و مدیریت کیفیت در مراکز درمانی

اعتباربخشی و مدیریت کیفیت در مراکز درمانی

مأموریت هر بیمارستان ارائه خدماتی است که می تواند مشکلات مرتبط با سلامتی بیماران (اثربخشی) را به بهترین وجه (کیفیت) و با اقتصادی ترین روش ممکن (کارایی) حل کند. شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) به نظارت منظم، ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد خدمات کمک می کند. در این راستا اعتباربخشی و مدیریت مستمر کیفیت نقش پر رنگی در ارتقای شاخص های کلیدی عملکرد ایفا می نماید