شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

Web-seminar "Better COVID preparedness through accreditation

Web-seminar "Better COVID preparedness through accreditation

Web-seminar "Better COVID preparedness through accreditation and implementation of hospital management systems"