شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

پست الکترونیک

info@temosiran.com

 

+982188173970

09103020431 - 09121128335

بازخورد یکی از مراکز درمانی دریافت کننده مدرک اعتباربخشی تموس

بازخورد یکی از مراکز درمانی دریافت کننده مدرک اعتباربخشی تموس

رضایتمندی مشتریان کلید اصلی موفقیت در هر صنعتی است و پایش این مسئله کلیدی نقش بسزایی در پیشرفت فعالیت ها دارد

Web-seminar "Better COVID preparedness through accreditation

Web-seminar "Better COVID preparedness through accreditation

Web-seminar "Better COVID preparedness through accreditation and implementation of hospital management systems"